KAUZA HEWLETT PACKARD

Stížnost na legitimitu sčítání petičních hlasů prezidentských kandidátů a oprávněnost třetí strany (Hewlett Packard) nakládat s osobními údaji petentů (GDPR)

Demokratické volby prezidenta nebo zločinné spiknutí za účelem likvidace nepohodlných kandidátů ?

Z veřejných zdrojů se občané dozvěděli, že kontrolou jejich osobních údajů uvedených na petičních arších pro jednotlivé kandidáty Ministerstvo vnitra, v přímém rozporu se zákonem o prezidentských volbách, pověřilo soukromou firmu s vlastníky na Kajmanských ostrovech, ve vztahu s Panama Papers. Ministerstvo vnitra jako jediný zákonem zmocněný kontrolor petičních archů má dostatek prověřených a spolehlivých zaměstnanců, jak mohlo svěřit svoji zásadní povinnost do pochybných rukou? Jak by ministerstvo asi tvářilo, kdyby stejně postupovala Policie České republiky a svěřila vyšetřování vraždy soukromé agentuře napojené např. na sicilskou mafii? 

K provedení kontroly petičních archů je také nutný přístup ke všem základním údajům občanů, které spravuje úřad Ministerstva vnitra – Správa základních registrů, který žádná firma s pochybnými vlastníky nikdy nesmí dostat. Ostatně občané při podpisu petičních archů nedávali žádný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů dalším nestátním subjektům. Tím Ministerstvo vnitra, které již při minulých volbách porušovalo starý zákon a dostalo za to pokutu 1 milion Kč, zřejmě porušilo i nový zákon o GDPR a může nyní dostat pokutu až 5 milionů Euro.

Vzhledem k veřejně oznámenému možnému porušení hned několika zákonů Ministerstvem vnitra se ani nelze divit, že vládě nepohodlnému kandidátovi „našla“  neprůhledná firma až 30% chybovost a že „vládní“ kandidátce přidělila chybovost pouze 0,3 %. Už pouze tento statisticky nesmyslný údaj stačí k odložení voleb do doby, než budou, dle platného zákona o prezidentských volbách, prověřeny všechny petiční archy všech přihlášených kandidátů, což by mohli zaměstnanci Ministerstva vnitra zvládnout za necelé 3 dny…..

Pokud opravdu nezákonný předvýběr a likvidaci nepohodlných nevládních kandidátů prováděla neprůhledná firma, mohou být prezidentské volby demokratické? V tom případě je jedinou dobrou zprávou pro české občany to, že mohou požadovat po Ministerstvu vnitra odškodnění za to, že nezákonně poskytlo jejich osobní údaje, které mohou být zneužity. 

Žaloba na zneplatnění voleb

Připojili jsme se k podávání trestních oznámení na Ministerstvo vnitra, neboť postup Ministerstva vnitra poukazuje na možnou korupci a nezákonnost jejich postupu vyvedením role státu při kontrole petic prezidentských kandidátů soukromému subjektu s neprůhlednou vlastnickou strukturou – firmě Hewlett Packard – a to již od roku 2012. Od tohoto roku totiž firma Hewlett Packard s.r.o. vyřazuje jednotlivé petenty z petičních archů, aniž by bylo provedeno jediné výběrové řízení s tímto soukromým subjektem. Výběrové řízení pro zakázku Automatizace ověřování petice pro volbu prezidenta nebylo provedeno pro volby v roce 2012 ( pro nedostatek času), ani v roce 2017 (neznámý důvod) ani v roce 2023 – (bez důvodu) a již i dokonce bez řádné smlouvy zveřejněné ve veřejném registru firem na webu Ministerstva vnitra ani jinde. Ministerstvo vnitra zde nemůže tvrdit, že postupovalo v režimu JŘBU a smlouvy nezveřejnilo s ohledem na zákon č.340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť jeho podmínky jsou velmi omezené a při jeho využití je vyloučena transparentnost zadání veřejné zakázky. Proto také Ministerstvo vnitra bylo obviněno z přestupku a pokutováno 1 000 000 Kč ÚOHS č.j. ÚOHS -SO277/2017/VZ-25377/2017/532/Kst při zadávání veřejné zakázky firmě Hewlett Packard – Technická podpora a zajištění aplikace NS – SIS II v letech 2016-2018 v jednacím řízení bez uveřejnění. Přesto ani do roku 2022 neprovedli žádné výběrové řízení a firma se opět podílí na automatizaci ověření petice pro přímou volbu prezidenta republiky 2023. To dosvědčuje žádost Ministerstva vnitra o znalecký posudek firmě Lidinský Mašín s.r.o., kde MV žádá posouzení ceny pro poskytnutí těchto služeb : Poskytnutí nezbytné HW a SW infrastruktury pro skenování, naskenování podpisových archů do digitalizovaných grafických obrazů, vytvoření až dvou kontrolních vzorků údajů o min. 8500 petentech, zajištění obnovení HW a SW prostředí v případě havárie. Neexistuje ovšem žádná smlouva s firmou Hewlett Packard s.r.o.( a to už od roku 2020) nebo nebyla zveřejněna v žádném oficiálním registru. Není možné z výše uvedených důvodů využití JŘBÚ. Tedy, aby s předmětnou firmou další smlouvy uzavírali v tomto režimu. Navíc, pokud by i tak smlouvu v tomto režimu uzavřeli, jednak by se vystavovali dalšímu podezření z porušení zákona vymezujících využití JŘBU velmi omezeně z důvodu transparentnosti zadávání veřejných zakázek a jednak by nebyli schopni zdůvodnit proč stejná zakázka ( automatizace ověřování petice pro volbu prezidenta) byla v roce 2017 smluvně ošetřena a veřejná ( smlouvu lze dohledat ve veřejném registru smluv i na Hlídači státu) a v roce 2023 by na úplně stejnou službu i zakázku se stejnou firmou spadal režim JŘBU s v souladu s platným zákonem. To je samo o sobě důkazem, že v jednom nebo druhém případě by Ministerstvo vnitra obešlo příslušný zákon. Stejně tak jako neexistuje zákonný důvod, aby na tuto zakázku za 10 let nebylo vypsáno řádné výběrové řízení. To, že nebylo vypsáno výběrové řízení pro nedostatek času v roce 2012, jistě nemůže být použito jako stejný argument v roce 2022.

Ministerstvo vnitra přiznalo v telefonickém rozhovoru s vedoucím voleb p. Šťastným, že využilo služeb firmy Hewlett Packard s.r.o. pro poskytnutí nezbytné HW a SW infrastruktury, tudíž není možné, aby pro rok 2022 neexistovala s příslušnou firmou žádná smlouva a nebylo zadáno pro automatizaci ověření petice pro volby prezidenta 2023 žádné výběrové řízení. Zároveň je zcela vyloučeno, že by si Ministerstvo vnitra objednalo u firmy Lidický, Mašín s.r.o. celý balík služeb i jeho komplexní nacenění příslušným znalcem u firmy Lidinský Mašín s.r.o., kde MV žádá posouzení ceny pro poskytnutí těchto služeb : Poskytnutí nezbytné HW a SW infrastruktury pro skenování, naskenování podpisových archů do digitalizovaných grafických obrazů, vytvoření až dvou kontrolních vzorků údajů o min. 8500 petentech, zajištění obnovení HW a SW prostředí v případě havárie, a posléze využilo pouze jednu část – nákup a poskytnutí nezbytné HW a SW infrastruktury. Znalecký posudek byl vypracován až v září 2022, tudíž není možné, aby dva měsíce před registrací kandidátů vyňali pouze část služby, jejíž cenu neměli znalecky ohodnocenou a ostatní služby zamítli. Jak by poté stanovili cenu pouze pro jednu z položek, když firma Lidický Mašín provedla nacenění na celý soubor objednaných služeb? Kdo by poté nezbytné HW a SW systémy bez zaškolení na Ministerstvu vnitra dokázal obsluhovat, jak by byla stanovena cena a kdo by systémy opravil v případě havárie? Úředníci Ministerstva vnitra?

Systém celého postupu jasně ukazuje systémové selhání postupu Ministerstva vnitra a protizákonný postup ve všech výše uvedených bodech. Od roku 2018 ovšem vstoupil v platnost zákon o GDPR, takže v roce 2022 měl být každý petent i každý kandidát, i každý petent informován o tom, že jeho údaje budou předány třetímu subjektu ke zpracování a proto měl podepsat informovaný souhlas před podepsáním petice. Jinak Ministerstvo vnitra porušilo zákon o GDPR a dopustilo se dalšího protizákonného jednání.

Žaloba na neplatnost voleb (formulář ke stažení) v DocX

Žaloba pro příznivce P. Zítka

Informace o smlouvě z webu Ministerstva vnitra